STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
81 Thủ tục đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ phương tiện là cá nhân). 2 Động viên quân đội Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Nộp bưu chính Chi tiết
82 Thủ tục xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ phương tiện là cá nhân) 2 Động viên quân đội Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Nộp bưu chính Chi tiết
83 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 2 Đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp bưu chính Chi tiết
84 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác 4 Đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
85 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 4 Đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
86 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 4 Đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
87 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa 4 Đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
88 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa 4 Đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
89 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa 4 Đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
90 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung 3 Đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
91 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 3 Đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
92 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã 2 Giải quyết khiếu nại Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp bưu chính Chi tiết
93 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã 2 Giải quyết tố cáo Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp bưu chính Chi tiết
94 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học 4 Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
95 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại 4 Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
96 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) 2 Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp bưu chính Chi tiết
97 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 4 Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
98 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 4 Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
99 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục 2 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Cơ sở giáo dục Nộp bưu chính Chi tiết
100 Đăng ký lại khai tử 4 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết