STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
121 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường 4 Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
122 Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến 2 Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Nộp bưu chính Chi tiết
123 Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung 2 Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Nộp bưu chính Chi tiết
124 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập 2 Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Nộp bưu chính Chi tiết
125 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập 2 Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Nộp bưu chính Chi tiết
126 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 2 Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Nộp bưu chính Chi tiết
127 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng 2 Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Nộp bưu chính Chi tiết
128 Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị 2 Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Nộp bưu chính Chi tiết
129 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công 4 Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
130 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến 2 Người có công Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Nộp bưu chính Chi tiết
131 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 2 Người có công Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp bưu chính Chi tiết
132 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp 2 Người có công Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp bưu chính Chi tiết
133 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 2 Người có công Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Nộp bưu chính Chi tiết
134 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 2 Người có công Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Nộp bưu chính Chi tiết
135 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia 2 Người có công Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp bưu chính Chi tiết
136 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 2 Người có công Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Nộp bưu chính Chi tiết
137 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 2 Người có công Bộ Quốc phòng, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Nộp bưu chính Chi tiết
138 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2 Người có công Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Nộp bưu chính Chi tiết
139 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần 2 Người có công Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Nộp bưu chính Chi tiết
140 Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi. 2 Người có công Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Nộp bưu chính Chi tiết