STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
141 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần 4 Người có công Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
142 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ 2 Người có công Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Cơ sở giáo dục phổ thông, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập Nộp bưu chính Chi tiết
143 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 2 Người có công Sở Nội vụ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Nộp bưu chính Chi tiết
144 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 2 Người có công Sở Nội vụ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Nộp bưu chính Chi tiết
145 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi 4 Người có công Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
146 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 2 Người có công Bộ Giao thông vận tải, Sở Nội vụ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương., Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Công an Xã, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Công an huyện, Các cơ quan, tổ chức liên quan Nộp bưu chính Chi tiết
147 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ 4 Người có công Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
148 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) 4 Nông nghiệp Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
149 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước 4 Nuôi con nuôi Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
150 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước 2 Nuôi con nuôi Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp bưu chính Chi tiết
151 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật 4 Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
152 Thủ tục công nhận hòa giải viên 4 Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
153 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải 4 Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
154 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật 4 Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
155 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên 4 Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
156 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) 4 Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
157 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) 4 Phổ biến giáo dục pháp luật Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
158 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân 4 Phòng, chống tệ nạn xã hội Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
159 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng 4 Phòng, chống tệ nạn xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
160 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình 4 Phòng, chống tệ nạn xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết