STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
161 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu 4 Phòng, chống thiên tai Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
162 Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội 4 Phòng, chống thiên tai Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
163 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh 4 Phòng, chống thiên tai Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
164 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai 4 Phòng, chống thiên tai Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
165 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội 4 Phòng, chống thiên tai Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
166 Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2 Quản lý công sản Sở Tài chính Nộp bưu chính Chi tiết
167 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn 2 Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
168 Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc ở Công an cấp xã 2 Quản lý xuất nhập cảnh Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
169 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú 2 Quản lý xuất nhập cảnh Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
170 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam 2 Quốc tịch Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp Nộp bưu chính Chi tiết
171 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác 4 Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
172 Thông báo thành lập tổ hợp tác 4 Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
173 Thông báo thay đổi tổ hợp tác 4 Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
174 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở 4 Thể dục thể thao Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
175 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình 4 Thi đua - khen thưởng Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
176 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất 4 Thi đua - khen thưởng Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
177 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 4 Thi đua - khen thưởng Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
178 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị 4 Thi đua - khen thưởng Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
179 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 4 Thi đua - khen thưởng Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
180 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng 4 Thư viện Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết