STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
181 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng 4 Thư viện Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
182 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng 4 Thư viện Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
183 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) 4 Thủy lợi Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
184 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã 4 Thủy lợi Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
185 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã 4 Thủy lợi Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
186 thủ tục tiếp công dân tại cấp xã 2 Tiếp công dân Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp bưu chính Chi tiết
187 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng 4 Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
188 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng 4 Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
189 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 4 Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
190 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung 4 Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
191 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác 4 Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
192 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã 4 Tôn giáo Chính phủ Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
193 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã 4 Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
194 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã 4 Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
195 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 4 Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
196 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 4 Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
197 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em 4 Trẻ em Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Công an Xã, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Công an huyện, Công an Tỉnh Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
198 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 4 Trẻ em Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
199 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế 4 Trẻ em Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Cơ quan công an đăng ký Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
200 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em 4 Trẻ em Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết