STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
41 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai 2 Đăng ký biện pháp bảo đảm Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nộp bưu chính Chi tiết
42 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 2 Đăng ký biện pháp bảo đảm Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nộp bưu chính Chi tiết
43 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận 2 Đăng ký biện pháp bảo đảm Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nộp bưu chính Chi tiết
44 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 2 Đăng ký biện pháp bảo đảm Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nộp bưu chính Chi tiết
45 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký 2 Đăng ký biện pháp bảo đảm Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nộp bưu chính Chi tiết
46 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 2 Đăng ký biện pháp bảo đảm Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai Nộp bưu chính Chi tiết
47 Cấp đổi sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
48 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
49 Cấp giấy chuyển hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
50 Cấp lại sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
51 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
52 Đăng ký tạm trú 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
53 Đăng ký thường trú 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
54 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
55 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
56 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú 4 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
57 Gia hạn tạm trú 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
58 Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trú trái pháp luật tại Công an cấp xã 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
59 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
60 Khai báo tạm vắng 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết