STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
61 Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú 4 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
62 Tách hộ 4 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
63 Tách sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Tỉnh Nộp bưu chính Chi tiết
64 Thông báo lưu trú 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
65 Xác nhận thông tin về cư trú 4 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
66 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
67 Xóa đăng ký tạm trú 4 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
68 Xóa đăng ký thường trú 2 Đăng ký, quản lý cư trú Công an Xã Nộp bưu chính Chi tiết
69 Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết 2 Dân quân tự vệ Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Nộp bưu chính Chi tiết
70 Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết 2 Dân quân tự vệ Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Nộp bưu chính Chi tiết
71 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ 2 Dân số - Sức khoẻ sinh sản Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nộp bưu chính Chi tiết
72 Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ. 2 Dân số - Sức khoẻ sinh sản Trạm Y tế xã, phường, thị trấn Nộp bưu chính Chi tiết
73 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng 3 Dân số - Sức khoẻ sinh sản Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
74 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh 3 Dân số - Sức khoẻ sinh sản Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
75 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số. 4 Dân số - Sức khoẻ sinh sản Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
76 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (cấp tỉnh -trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) 2 Đất đai Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nộp bưu chính Chi tiết
77 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 2 Đất đai Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nộp bưu chính Chi tiết
78 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo 2 Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai Nộp bưu chính Chi tiết
79 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) 4 Đất đai Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Nộp bưu chính Chi tiết
80 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu 2 Đất đai Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nộp bưu chính Chi tiết